Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Regulamin Polityka strony Wszyscy użytkownicy
Polityka prywatności Polityka prywatności Wszyscy użytkownicy

Podsumowanie

1. Regulamin określa zasady dostępu do kursu opublikowanego na stronie internetowej spoledkurs.pl (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację Centrum Cyfrowe (dalej: Fundacja) mieszczącą się przy ul. Chmielnej 24/2, 00-020 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000581817, NIP: 525 263 30 78.

1a. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

1b. Dostęp do strony możliwy jest po zalogowaniu się. Istnieje możliwość logowania się w roli "gościa".


Pełny opis

1. Regulamin określa zasady dostępu do kursu opublikowanego na stronie internetowej spoledkurs.pl (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację Centrum Cyfrowe (dalej: Fundacja) mieszczącą się przy ul. Chmielnej 24/2, 00-020 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000581817, NIP: 525 263 30 78.

1a. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

1b. Dostęp do strony możliwy jest po zalogowaniu się. Istnieje możliwość logowania się w roli "gościa".

2. Użytkownik/-czka zobowiązany/-a jest do przestrzegania regulaminu strony.

3. Fundacja umożliwia umieszczanie komentarzy na udostępnionych forach oraz wysyłania wiadomości do innych użytkowników strony.

4. Użytkownik/-czka strony publikuje komentarze/wysyła wiadomości we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników/-czki komentarzy/wysyłanie wiadomości:

  • sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;

  • wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;

  • propagujących przemoc;

  • zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;

  • zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;

  • mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;

  • mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);

  • niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych z regulaminem. W wypadku niesłusznego usunięcia komentarza prosimy o kontakt na adres kontakt@spoledkurs.pl.

7. Fundacja zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do konta użytkownikowi, który notorycznie narusza regulamin, pomimo ostrzeżeń wysyłanych przez administratora strony.

8. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.

9. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

10. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@spoledkurs.pl). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@spoledkurs.pl).Podsumowanie

Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji projektu “Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.   


Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu “Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece“, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC.


Pełny opis

Kto i jak przetwarza Twoje dane?       

   

Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji projektu “Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.   


Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu “Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece“, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC.

Twoje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu Fundacji “Centrum Cyfrowe”, ul. Chmielna 24 lok 2, 00-020 Warszawa, partnerowi projektu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stanisława Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.

Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Twój PESEL będzie widoczny jedynie dla administratora kursu oraz administratora danych osobowych.

Mentorzy oraz kierowniczka kursu będą mieli dostęp do Twojego adres e-mail oraz informacji o przedziale wiekowym. Dodatkowo, kierowniczka kursu będzie miała dostęp do Twojego numeru telefonu (dane podane podczas procesu rekrutacji).

Inni uczestnicy kursu będą mieli dostęp jedynie do Twojego imienia i nazwiska.

Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty beneficjenta: kontakt@centrumcyfrowe.pl, lub na adres poczty partnera projektu: dane.osobowe@ceo.org.pl.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu napisz na adres: kontakt@centrumcyfrowe.pl.

Pliki cookie       

Ta strona używa jednego sesyjnego pliku cookie, zwanego zwykle MoodleSession. Musisz zezwolić na używanie tego pliku cookie w przeglądarce, aby zapewnić ciągłość i pozostać zalogowanym podczas przeglądania strony. Po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki ten plik cookie jest niszczony (w przeglądarce i na serwerze).